The Degrees of Comparison of Adjectives

Тест перевіряє знання ступенів порівняння прикметників та правильність їх вживання.

The Degrees of Comparison of Adjectives

Start
Congratulations - you have completed The Degrees of Comparison of Adjectives. You scored %%SCORE%% out of %%TOTAL%%. Your performance has been rated as %%RATING%%
Your answers are highlighted below.
Return
Shaded items are complete.
12345
678910
1112End
Return

В англійській мові, як і в українській, якісні прикметники мають три ступені порівняння: звичайний (the Positive Degree), вищий (the Comparative Degree) і найвищий (the Superlative degree).

Форми вищого і найвищого ступенів можуть бути простими(вони утворюються за допомогою закінчень) і складними (вони утворюються за допомогою службових слів).

Прості форми вищого і найвищого ступенів мають такі прикметники:

1) усі односкладові прикметники;

2) двоскладові прикметники, які закінчуються на -у, -er, -le, -ow:

happy — happier — (the) happiest

clever — cleverer — (the) cleverest

simple— simpler — (the) simplest

narrow — narrower — (the) narrowest

При утворенні простих форм вищого і найвищого ступенів слід додержувати таких правил:

1) Односкладові прикметники, які закінчуються на одну приголосну з попереднім коротким голосним звуком, подвоюють у написанні кінцеву приголосну у вищому і найвищому ступенях:

big— bigger— (the) biggest

hot  — hotter — (the) hottest

У всіх інших випадках подвоєння не відбувається:

sweet —sweeter— (the) sweetest

cool —cooler— (the) coolest

2) Прикметники, які закінчуються на букву у з попередньою приголосною, у вищому і найвищому ступенях змінюють у на і:

easy — easier — (the) easiest

happy — happier—(the) happiest

Якщо кінцевій букві у передує голосна, то цієї зміни не відбувається:

gay — gayer — (the) gayest

3) Прикметники, які закінчуються у звичайному ступені на німе е, опускають його у вищому і найвищому ступенях: 

large — larger— (the) largest

white — whiter—(the) whitest

4) У прикметників strong, young і long перед закінченнями вищого і найвищого ступенів вимовляється звук [g]:

long — longer   — (the) longest

strong  — stronger  — (the) strongest

young  — younger  — (the) youngest

У прикметників, які закінчуються на букви -r, -rе, перед закінченнями вищого і найвищого ступенів вимовляється звук [r]:

clear  —clearer   — (the) clearest

pure  — purer  — (the) purest

 

Складні форми вищого і найвищого ступенів утворюють такі прикметники:

1) усі багатоскладові (ті, що мають більш як два склади) прикметники:

beautiful — more beautiful — (the most) beautiful

2) двоскладові прикметники, які не закінчуються на -у, -er, -le, -ow і мають наголос на першому складі:

careless — more careless— (the) most careless

useful — more useful — (the) most useful

Усі інші двоскладові прикметники можуть утворювати складні форми поряд з простими.

3) усі прикметники, які збігаються за формою з дієприкметником теперішнього або минулого часу (тобто закінчуються на -ing та -ed):

loving — more loving — (the) most loving

pleased — more pleased — (the) most pleased

tired — more tired — (the) most tired

Складні форми вищого і найвищого ступенів утворюються додаванням службових слів more і (the) most до звичайного ступеня прикметника.

Звичайний ступінь Виший ступінь Найвищий ступінь
useful

beautiful

more useful

more beautiful

(the) most useful

(the) most beautiful

 

Деякі прикметники утворюють вищий і найвищий ступені порівняння не за загальними правилами, наприклад:

Звичайний ступінь Вищий ступінь Найвищий ступінь
good better (the) best
хороший кращий найкращий
bad worse (the) worst
поганий гірший найгірший.
little less (the) least
маленький менший найменший